cover72>úvahy>Rasismus kolektivní viny je zlo 


Nálepky

Psychologie války

Vznik nacionalismu

Zakazovači a bazény

Lovci čarodějnic

PR manipulátory

Nulová tolerance?

Plíživost totalit

Definice pravice&levic

Nebezpečné věci

Demokratičtí pokrytci

Negativa facebooku

Iluze racionality

Duševní vlastnictví

Znalci správna

Základní principy

Robinhoodismus

Škodí internet?

Zákaz hotovosti

Hnus kolektivismu

Zelené vraždění

Nevoluce

Až se k nám právo...

Socialní inženýři

Kolektivní rasismus

Nebezpečí aktivismu

Letní čas? Zlo.

Mlácení rasismem

Neviditelná ruka trhu

Licence Creative Commons

Rasismus kolektivní viny je zlo

01. 11. 2010
Nedávno mě dost silně vyvedl z konceptu jeden můj internetový známý, který jaksi vyjádřil sympatie k útoku "molotovy" na onu rodinu Romů, jejímž symbolem se stala popálená Natálka.
I pokud odhlédnu od faktu, že anžto je smrt uhořením či spálením jedna z nejhorších možných a slušný člověk by tedy akceptoval použití zápalné lahve leda proti nepřátelské obrněné technice, zteči na kulometné hnízdo či v poslední zoufalé obraně proti útočícímu davu šílenců, byl onen útok primitivistických rasistů neakceptovatelný už z principu; provedení jako takové pak není příliš podstatné, leda snad jako přitěžující okolnost.
A tak jsem se rozhodl, že už je na čase proti sobě poštvat i latentní rasisty (antifáky, multikulti a pozitivní diskriminátory jsem proti sobě stihl poštvat už před pár měsíci článkem proti zneužívání slova "diskriminace"...)

V prvé řadě musím napsat, že chápu "rasismus statistický", kdy jedinec dospěje k názoru, že je mezi příslušníky určité rasy či etnika statisticky vyšší výskyt zločinců a proto se k příslušníkům oné rasy či etnika chová preventivně poněkud více opatrně; aby bylo ale takové chování přijatelné, nesmí přecházet do aktivních zásahů proti příslušníkům nějaké skupiny. Jak jsem napsal v diskusi na DFENS, je v pořádku, když se na základě negativní zkušenosti s vosami vyhýbáte všemu, co je žlutočerně pruhované - ale jedna věc je vyhýbání se a věc druhá a naprosto odlišná je pálení včelích úlů.

Tedy, ač chápu a nic nenamítám proti de facto rasismu ve formě opatrnosti (kdy není nijak aktivně zasahováno do životů příslušníků té druhé rasy), naprosto nemohu a nikdy nebudu souhlasit s agresivním rasismem kolektivní viny.
Jádrem rasismu kolektivní viny je tvrzení, že protože se špatně chová velké množství příslušníků určité rasy, dá se jejich chování stejně dobře vztáhnout na rasu celou - ovšem včetně slušných a spořádaných lidí náležících k oné rase nikoli svou vinou -, což pak prý zavdává oprávněnost k útoku na jakéhokoli příslušníka dané rasy (včetně těch slušných - s tímto etickým problémem se obhájci rasismu kolektivní viny snaží vypořádat tvrzením, že "takových je tak málo, že skoro nejsou"). Na následujících řádcích se tedy pokusím rozebrat jednotlivé aspekty a principy rasismu kolektivní viny a vyvrátit je.

Bod první: zevšeobecnění

Rasismus kolektivní viny stojí v prvé řadě na zevšeobecnění. Bere chování nějaké části celku a vztahuje je - či lépe řečenou, podsouvá je - jako chování celku celému. Zevšeobecnění je sice do nějaké míry nutné pro vyhodnocování světa a mezilidskou komunikaci - není prostě v lidských silách se vyjadřovat naprosto exaktně - avšak vede k obrovskému zlu, jakmile se na něm začnou zakládat odsudky lidí. To není otázka rasismu, který "jen" využívá generalizování v podobě principu kolektivní viny - to je čistě otázka principu. Princip generalizování na způsob kolektivní viny spočívá (jak už jsem psal výše) na tom, že je chování nějaké části celku vztaženo na celek jako takový a tedy přiřknuto všem částem celku. Problém tohoto přístupu je logicky uvažujícímu člověku zřejmý: na nějakou část celku ono zevšeobecnění nebude platit, takže mu ono chování bude přiřknuto neprávem.
Pokud bych využil primitivního příkladu: pokud šest lidí z deseti krade a já jejich chování zevšeobecním na "lidé kradou", dopustím se tím křivého obvinění a tedy ukrutné nespravedlnosti proti těm čtyřem lidem, kteří nekradou. Úplně stejné je to s rasismem kolektivní viny: jeho vyznavači nesoudí lidi jako jedince, nýbrž si ušetří práci a odsoudí rasu jako celek za přečiny několika jejích příslušníků. Tím se ale dopustí obrovské nespravedlnosti vůči těm příslušníkům rasy, kteří jsou nevinni: příkladem takového zevšeobecnění je onen starý, trapný vtip "přijde cikán na úřad a chce práci", jehož jádro de facto spočívá v zevšeobecnění "Romové přece nepracují". Vážně? Já jsem pracujících Romů viděl řadu - a mnozí dokonce očividně "makali" více, než Češi na obdobné pozici.

Bod druhý: pokus o legitimizaci kvantifikací

Tím se dostáváme k aspektu druhému: vůdci populárních rasistických hnutí jsou si tohoto principielního problému zevšeobecňování plně vědomi. Snaží se mu "kontrovat" tvrzením, že "těch, na které zevšeobecnění neplatí je tak málo, že jsou zanedbatelní".
Jenže pokud je špatný princip, nejede přes to vlak. Ukažme si to na principu jiném: krást je špatné. Na tom snad panuje široká společenská shoda. Pokud bych ale použil analogii k "logice" vůdců populárních rasistických hnutí, ukrást někomu 100% majetku je špatné, ale ukrást někomu 90% majetku už není tak špatné no a ukrást někomu jen polovinu peněz je vlastně v pořádku, no ne?
Že to v tom nevidíte? A co jiného tedy pomstychtivě-generalizující rasisté říkají? "Pokud by kradla jen polovina cikánů, nemohli bychom odsoudit všechny. Ale jich krade tolik, že těch pár co nekrade jako kdyby nebylo". Jinak řečeno, "krade-li 50% Romů, není možné za to trestat zbývajících 50% nevinných. Ale krade-li 90% Romů, je v pořádku za to trestat zbývajících 10% nevinných". Jak je tedy vidno, základní princip generalizujícího rasismu - tedy zevšeobecnění, že "všichni Romové jsou takoví a makoví a proto se k nim všem budeme chovat tak a onak" je donebevolající nespravedlností, kdy je na nezanedbatelném množství lidí pácháno bezpráví - jsou hozeni do jednoho pytle se zločinci a podle rasistů kolektivní viny mají trpět za viny jiných. Jak by se vám líbilo, kdyby vás někdo na křižovatce vytáhl z auta a umlátil klackem jen proto, že řídíte auto černé barvy a onen primitiv dospěl k názoru, že řidičů černých aut, kteří se chovají jako prasata je "tolik, že těch slušných je zanedbatelné množství"?
Pokud se týče lidí, jejich odsuzování a trestání na základě zevšeobecnění, není žádné množství lidí "zanedbatelné". Buď jsou skutečně a prokazatelně vinni všichni - například všichni dozorci z koncentračního tábora - nebo k nim musíte přistupovat jednotlivě. Jakýmkoli jiným přístupem spácháte bezpráví.
Na závěr této kapitolky bych ctěného čtenáře rád přivedl k troše empatie. Nechť se zkusí zamyslet nad tím, zda by se jednoho krásného dne i on nemohl ocitnout v roli "zanedbatelné menšiny" slušných a trpět za chování jiných. Zda by se nemohl stát "zanedbatelnou menšinou" slušných řidičů BMW (či Škody Octavia), slušných zastánců svobody slova, slušných nositelů černých bot nebo třeba slušných majitelů vycházkové hole.
Protože jakmile společnost přijme vadný princip - jako je princip kolektivní viny (tj. odsouzení na základě zevšeobecnění) - všechny hráze jsou prolomeny a postupně klesá citlivost na onen procentuelní rozdíl. Abych se tak vrátil k předchozí analogii - jakmile jednou společnost odsouhlasí, že "krádež vlastně není špatná, když zloděj ukradne jen 10% majetku okradeného", je tím prolomen morální princip. A hranice se bude posouvat - za rok už bude přijatelné, když zloděj ukradne 20% majetku, za tři roky když ukradne polovinu a za deset či dvacet let bude všeobecně přijímaná morálka už tak degenerovaná, že bude jako přijatelné hodnoceno i loupežné přepadení, kdy zločinec ukradne 99,5% majetku nějakého člověka, původního majitele zabije a zahrabe a ono půlprocento pošle na charitu. Výroky "jen 10% majetku" a "jen 99,5% majetku" se totiž neliší v principu, ale jen v míře - a o tom to celé je.
[Na tomto místě se sluší podotknout, že nekritizuji "něco, co se mě netýká" - zažil jsem tři negativní, ničím nevyprovokované incidenty s romským etnikem - jeden pokus o loupež, jedno napadení a jednu krádež. I přes to ale prostě nebudu odsuzovat kolektivně všechny příslušníky etnika/rasy, protože to je nespravedlnost. Tečka.]

Bod třetí: pomsta na nevinných

Pokud jde o patetický pokus jen morálně odsoudit všechny příslušníky nějaké rasy či jiné skupiny, není to takový problém. Je to nízké a zavdává to nebezpečný precedent, ale pokud nejde vysloveně o navádění k útokům či trestným činům, měla by zde být možnost vyjádřit svůj názor a měla by být chráněna principem svobody slova.
Princip kolektivní viny, který je vadným a amorálním jádrem tohoto rasismu (viz výše) by ale nebyl celý, kdyby za onu více či méně imaginární" vinu nepožadoval i trest. A tím se dostáváme k důsledkům celé té šílenosti: je trestáno nikoli zlé chování, protože u toho pomstychtiví primitivové nejsou, nýbrž příslušnost k nějaké skupině. "Včera mě přepadli dva chlapi v červeném tričku. Jdeme ven a zmlátíme všechny, co na sobě budou mít červené tričko - že mě nepřepadli? No a co."
Za své chování je každý jedinec odpovědný sám. On sám má svobodu se chovat správně či špatně a jen a jen on sám je tedy přímo odpovědný za to, jaké důsledky jeho chování bude mít. Pokud se někdo svobodně rozhodne se stát lupičem benzinových pump, je to jeho rozhodnutí - a musí počítat s tím, že se jeho násilnému narušování cizích majetkových práv někdo postaví a zneškodní ho (resp. z principu by měl; dnešní socialistická společnost ovšem zločince chrání, jako kdyby si svou kariéru nevybrali).
Za svou rasu ale jedinec odpovědný není - nebo jste si v děloze mohli vybrat, jakou budete mít barvu kůže, vlasů a očí? Rasa také není přečinem - to jen primitivové, kteří nejsou schopni či ochotni přistupovat k lidem jako k unikátním jedincům ji tak berou. A tím se konečně dostáváme k jádru pudla: za chování nějakých jedinců, kteří čirou náhodou vykazují stejné vnější znaky, má být "potrestán" nevinný.
V takovém případě se ale nejedná o trest ani o pomstu, nýbrž o ničím neospravedlněnou agresi proti nevinnému. Jinými slovy, pokud rasisté kolektivní viny zmlátí nějakého Roma jen proto, že jiný rom zmlátil jinde a jindy nějakého "bílého", nedávají tím za dost spravedlnosti - namísto toho sami páchají bezpráví úplně stejné jako to, které prý chtějí pomstít. Nejen že nejsou oprávněni se mstít; nejen že páchají neospravedlněnou a neospravedlnitelnou agresi proti nevinným; navíc jsou to ještě pokrytci nejhrubšího zrna, protože sami páchají to, co odsuzují.

Bod čtvrtý: pomsta, obrana a trest

Kromě rasismu a kolektivní viny, kteréžto principy jsem snad dostatečně výmluvně dementoval a zdiskreditoval na řádcích uvedených výše, je tu ještě problém se samotným konceptem pomsty.
Je totiž nutno důsledně rozlišovat mezi obranou, trestem a pomstou. Zatímco na přiměřenou obranu ("přiměřeností" mám na mysli to, že v odvetě za nadávku "ty jsi fakt vůl" dotyčného nepřepůlíte sekerou) má právo úplně každý - nikoli ze zákona, ale z univerzálního a Bohem daného principu lidské svobody a práva odrazit napadení agresorem -, trest a pomsta mají postavení úplně jiné.
Zatímco "obrana" je skutečně obranou jen pokud trvá nebo bezprostředně hrozí útok agresora proti vám a vy se této agresi snažíte zabránit (to mimochodem české zákony definují naprosto brilantně a je nesmírná škoda, že si tyto zákony soudci nižších instancí vykládají naprosto svévolně), "trest" je předem definovanou reakcí na nějakou přesně definovanou akci. Pokud rodič předem a jasně rozhlásí svým potomkům, že "kdo ukradne bonbon ze skříně, dostane po ruce", zakládá tím de facto implikaci: akci (ukradení bonbonu) následuje předem daná reakce (plácanec po ruce). Jedná se o implikaci a ne ekvivalenci - plácanec po ruce tedy následuje jen tehdy, pokud je splněna nutná podmínka pro něj, tj. v tomto modelovém případě ukradení a snědení bonbonu. Pokud ale reakce není definována předem, nejedná se o trest! V takovém případ se zpravidla jedná o pomstu.
"Pomsta" znamená, že ačkoli už vám ani vašemu majetku nic nehrozí, spácháte ex-post vy agresi vůči osobě původně se provinivší vůči vám. Forma a rozsah této agrese ale není předem definována a původní provinilec si jí nemusí být vědom; velmi často se pomsta sveze do roviny naprosto neadekvátní původnímu provinění (např. zub vyražený pěstí za jemný verbální útok na kamaráda vyhazovače v baru); zpravidla také musíte původního provinilce aktivně vyhledat a znovu navázat kontakt. Nejdůležitější rozdíl mezi obranou a pomstou ale spočívá v tom, že zatímco při obraně se pouze snažíte zastavit útok agresora vůči vám a případně mu znemožnit opakování útoku, při pomstě se již nebráníte, ale snažíte se nepříteli co nejvíce ublížit. Když jsou tedy není jasně definovány pojmy, mohu se konečně soustředit na cíl této podkapitolky - tedy pokus vysvětlit, proč je pomsta špatná.
Říká se, že je naše civilizace "křesťansko-židovská". Nuže, z křesťanského hlediska je to naprosto jednoduché - Bible zcela jasně říká, že pomsta i odplata náleží jen Bohu (celkem logicky: jen vševědoucí Bůh ví, jaká pomsta je u koho přiměřená) a nikomu jinému a židům i křesťanům umožňuje obranu i trestání (za účelem prevence trestné činnosti), avšak nikoli pomstu. Jenže jako libertarián, vyznávající jako základní tezi své ideologie "everybody leaves everyone else alone" ("všichni nechť nechají všechny ostatní na pokoji") nemohu a nebudu ctěnému čtenáři, který může dost dobře být ateistou, cpát svůj názor daný Biblí - mohu mu tedy jedině předložit argumenty, jež on může přijmout či odmítnout.
Tedy - základním argumentem proti pomstě je historická skutečnost. Staré úsloví "násilí plodí násilí" se ve skutečnosti týká pomsty - stačí se nad tím zamyslet. Vy se někomu pomstíte za násilí spáchané na vás, ale tím se dopustíte násilí na něm. On se tedy prozměnu pomstí vám za toto násilí, vy jemu a tak dále - a roztáčí se nekonečný kolotoč msty, který dovedly do absurdních výšin "války rodin" ve staré Anglii a posléze na Sicílii. Scenérie celých vesnic, které se skrze rodovou mstu vyvraždily a zůstaly opuštěny by měly být monumentálním pomníkem pomsty samy o sobě - ale nynější svět historii zvesela ignoruje, natož aby se z ní učil; přejdu tedy opět k mé oblíbené otázce principů.
Jelikož je cílem pomsty ublížit (na rozdíl od obrany, která pouze hájí integritu jedince či jeho majetku), vždy je nutně neadekvátní: nesleduje totiž obranu, nýbrž agresi. Ať už má být pomsta odplatou za cokoli, vždy je výraznější než původní agrese; protipomsta je tedy ještě výraznější a tak dále; dochází tedy k nekonečné eskalaci násilí, kterou mohou ukončit jen dvě věci: odpuštění - či vymření jedné ze stran sporu.
Myslíte si, že to tak není? Že u nás nejsou lidé tak temperamentní, aby se vyvraždili jako v Itálii? Nemůžete být dále od pravdy: násilí skutečně eskaluje měrou nebývalou. Jen si vzpomeňte na Janov - chvíli poté, co tam začali vyvádět chytrolíni z Dělnické Strany si místní romové zorganizovali "domobranu". Nebyl jsem tam a tak nemohu posoudit, jestli jim šlo o obranu domovů před agresory nebo zda to byla "skvadra pomsty"; mohu ale posoudit efekt. A ten je očividný: na jakoukoli eskalaci násilí ze kterékoli strany zareaguje druhá strana násilím ještě horším, nejlépe samozřejmě na naprosto nevinném kolemjdoucím, který se "provinil" pouze příslušností k rase oponenta. Nevinní a slušní lidé totiž samozřejmě představují snazší cíl pro agresivní choutky primitivů či krvežíznivou touhu po pomstě.

Bod pátý: role aktivistů a politiků

V posledním odstavci se pak dostáváme k jednomu z nejdůležitějších faktorů, působících na rasismus v našich končinách. Za drtivou většinu věcí, které lidé Romům vyčítají a za které se jim mstí totiž může stát, zejména pak multikulturní aktivisté.
Proč se obyvatelé Janova obrátili k primitivům z DS? Proč vnímají lidé Romy jako hrozbu? Proč mají často pocit křivdy, kterou na nich Romové páchají?

Na vině je jen a pouze "pozitivní diskriminace" (které jsem oponoval v samostatném článku). Zneužívali by Romové sociální dávky, kdyby jim je stát nevyplácel? Samozřejmě, že ne. Takto jen využívají to, co se jim samo nabízí - byli by blázni, kdyby odmítali sebrat peníze, povalující se na chodníku. Mohli by lidem v Janově vyměšovat na chodbách, řvát jim pod okny ve dvě ráno při pořádání bujarých pitek a vyhrožovat, kdyby jim to neumožňovala Policie, kterou k tomu - kromě zkorumpovanosti jejího vedení - nutí právě stát a multikulti aktivisté? Odpověď je opět záporná.
Kdyby se pod okny Romů promenádovali ožralí "bílí" a Romové zavolali Policii pro rušení nočního klidu, ta by je s dost vysokou pravděpodobností zpacifikovala. Proč to nejde naopak? Kdykoli "bílí" vyhrožují Romům pro jejich rasu a někdo je přitom přistihne; kdykoli mají "bílí" prokazatelně rasistické poznámky na adresu Romů, už je z toho průšvih a naprosto reálně jim hrozí vazba. Proč ne naopak? Proč mohou Romové nadávat a vyhrožovat bílým, ale ne naopak?
Protože jsou Romové? Jistě že ne. Z toho přeci v právním státě nic neplyne.
Správná odpověď zní "proto, že rádoby-protirasističtí aktivisté zavedli koncept duality práva". Ano, pro romy platí jiné zákony, než pro "bílé". Ano, projde jim to, co "bílým" ne. Ale vypůsobili to oni? Je to jejich vina? Naprosto ne! Kolik je romských poslanců v parlamentu? A jaké je procentuelní zastoupení Romů v "neziskovkách" jakože bojujících za jejich práva? Nula a marginální množství.

Je snadné nadávat na romy, ale oni nejsou viníky. Lidé, seberte odvahu tomu čelit a připusťte si, že skutečnými viníky doočíbijící nespravedlnosti; skutečnými viníky duality práva nejsou Romové, nýbrž bílí, levicoví politici.
To bílí politici prosadili de facto dualitu práva.
To bílí politici a aktivisté znemožňují policii vymáhat existující právo de iure a místo toho ji nutí proti romům nezasahovat.
To bílý ředitel Janovské policie (bývalý?) je jedna ruka s romským šéfem lichvářů.
Bílý aktivista či politik, kam se jen podíváte. A proč? Někteří politici vyvolávají nespravedlnost úmyslně, protože počítají právě s extremizací společnosti, útoky na Romy a následně vzestupem jejich vlastní moci. Tady mluvím hlavně o lidech napojených na policii, které růst extremismu vyhovuje - čím více "rasistů", "nacistů" a "extremistů", tím více moci a peněz pro policii a tedy i pro ně. Nedělejte jim radost - a nechte Romy být. Oni nejsou původci problému1.

Druhou skupinou politiků má za motivaci už prostě ideologii, na které staví. Celá "New Left", do jaké by někteří lidé rádi změnili ČSSD; všichni Zelení; SNK-ED a všechny ostatní de facto socialistické strany více či méně staví na neomarxistických idejích Herberta Marcouse a jeho přátel tzv. Frankfurtské školy. Ti jako první vyrukovali s teorií pozitivní diskriminace a s principem "kolektivní historické viny bílých" (ke kolektivní vině, kdy jsou nevinní persekuováni za chyby jiných přidali ještě chyby historické, takže mají být nevinní persekuováni za chyby cizích předků - zvrácenost na druhou), podle které se má západní společnost sebemrskačsky obětovat za zlé chování kolonistů a předků. Jinak řečeno, podle nich se teď mají mít romové lépe na úkor "bílých", aby se tím vyrovnala jakási imaginární "historická křivda". Děda mého souseda ti ukradl kozu, tak já ti teď ukradnu auto. Já jsem žádné otroky neměl (a krom toho osobně soudím, že otroky je záhodno osvobodit a pokud přitom budou otrokáři zastřeleni, nemusí to být nutně na škodu) a mí předci se žádného pronásledování romů neúčastnili; vaši snad ano? Tak jakým právem nám přisuzují vinu za ně?
Hlásání kolektivní historické viny "bílých" ale nese své ovoce - mladiství Romové brutálním způsobem málem umlátili dvanáctiletého hocha "za to, jak se měli v koncentráku". Hraní na strunu historických křivd si tak vzalo svou první oběť - ale mohou za to Romové, nebo bílí? Kdo těm mladistvým řekl, že by "bílí" měli pykat za osudy jejich předků v koncentráku? Řekli jim to bílí aktivisté. To ty je třeba zastavit, než se jim povede vypěstovat občanskou válku.
Jenže pokud se lidé přidají k persekuci Romů, akorát si tím "kálejí do vlastního hnízda". Persekucí Romů - tím, že se na základě kolektivní viny lidé mstí jim za to, co jim umožnili politici - těm samým politikům akorát dodají více munice.

Závěr

Chtěl bych tedy apelovat na ty, kteří by byli naklonění k rasismu: pokud vám vadí doočíbijící nespravedlnost, kdy jsou Romové jakoby nad zákonem a jdete se za ní pomstít Romům, ač za ni mohou aktivisté a politici, paradoxně tím nejvíce ze všeho potěšíte své nepřátele, dáte jim více moci a v konečném důsledku opět posílíte "nadzákonnost" Romů.
Persekuce Romů je tedy:
1) naprosto amorální, protože vychází z neospravedlnitelného konceptu kolektivní viny
2) agresí vůči nevinným - dopouštíte se jí bezpráví stejného jako to, které vám vadí
3) podporou stávající politiky vlády a aktivistů.

Chcete-li skutečně něco změnit a nejde-li vám jen o to si na někom "zchladit žáhu" či vidět krev, nebuďte pomstychtivými, zevšeobecňujícími rasisty kolektivní viny.
Rasismus v této podobě je morálně nepřípustné zlo a jeho propagace taktéž. Místo toho věnujte svůj hlas a energii na cíli jiný: řekněte jasně politikům že vám vadí ne Romové - ale dualita práva. Že voláte ne po rasismu, ale po stejných pravidlech pro všechny; po místě, které bude tak non-rasistické, že bude úplně jedno, jestli je zatčený výtržník či zločinec Rom, bílý nebo politik - kde budou všichni souzeni podle stejných zákonů a pro všechny budou platit stejná pravidla.
A víte co? Má to ještě jednu výhodu: volání po rovnosti před zákonem nemůžou aktivisté - narozdíl od volání po persekuci romů - nijak zdiskreditovat.
Nemohou ho nijak zneužít. Pokud se národ odkloní od rasismu a začne se místo toho dožadovat rovnosti všech - bez ohledu na rasu, orientaci nebo vyznání - před zákonem, neomarxismus i se svou kolektivní historickou vinou chcípne.
A jedině tak zde zavládne alespoň férová světská spravedlnost - propagací násilí a pomsty na celé rase vznikne naopak obrovská nespravedlnost a bezpráví.
Poznámky pod čarou:
1) Někteří lidé mají dokonce za to, že celá Dělnická Strana byla ve skutečnosti založena lidmi napojenými na Policii, kteří měli uměle vytvořit zmapované extremistické hnutí a využít ho k postrašení veřejnosti a tím zisku více pravomocí v rámci "protiextremistických opatření". Výroky Langera i Topolánka by tomu nasvědčovaly, stejně jako podivné utlumení aktivity strany v době, kdy byla v hledáčku médií a měla extrémní prostor pro lov členů. Jestli je ale DSSS "false-flag" operací MVČR nebo zda se jedná pouze o shodu náhod nevím - a jelikož nejsem konspirační teoretik, nebudu z toho vyvozovat žádné závěry kromě toho, že Vandas a jemu podobní jen každopádně hrají roli "užitečných idiotů" nahrávajících policii a aktivistům. Užitečných idiotů, kteří burcují společnost proti spravedlnosti; užitečných idiotů, kteří ubíjejí jakoukoli snahu něco změnit pozitivním způsobem.
2) Člověk, jež se potkával s- tehdy ještě cikány - od 60. let si pamatuje, že problém s romy a dualita práva začala být vytvářena z nařízení Soudruhů z OV a čilou (ne)aktivitou SNB už v 70. letech. Celý problém má tedy ještě hlubší kořeny, než by se zdálo - ale opět je zjevné, že iniciativa ku beztrestnosti romů a jejich předělání na postrach společnosti vyšlo "seshora", od (bílých) politiků. Jaký k tomu měli motiv tehdy? Těžko říci; stálo by to za to zjistit.

Zpět na ostatní články

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko

Vzkaz autoru

Na článek můžete reagovat použitím následujícího formuláře.
Váš komentář:

Váš e-mail (očekáváte-li reakci z mé strany):

Níže prosím opište dvě zdeformovaná slova z obrázku do rámečku pod nimi.
Jedná se o ochranu proti zasílání spamu, protože počítačoví roboti ona slova nedokáží rozluštit. Pokud je nedokážete rozluštit ani vy, kliknutím na ikonku reproduktoru se vám přehrají.